Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Miriam

det stora moderna sveket
över den långa svindlande bombastiska osmanska gränsen
flydde kvinnor ibland knappt ens
för att bli (illegitima) bi-hustrur
ett oförglömligt svek

du toplessade modigt vid mosken i el Masri
senare i korta kjolar gick vi i tystnad
i den göteborgska solen
jag tänkte inte på mensandet på daesh flaggan
utan bara på att du och jag var (illusoriskt)
fria
vad kunde vi ha sagt till varandra bortom Hej?

befria bröstvårtorna
konst för vår skull
fortsätt blogga
stjäl, inspirera, utmana varandra
glöm oss själva

minns alla biflickor
som passerade den långa gränsen
och ditt svarta lockiga hår
den korta svarta kjolen i värmen
mitt praktikantnätflor och min svarta
FEMEN krans av blommor
jag glömmer aldrig
dig. er. oss.

så vi närmar oss stenen, den faktiska
ska ta på den, kyssa den och någon tar på oss

sex vid kalken, vigvatten som våldtäktssmörj

vi bekänner att vi brydde oss mindre om vem du var
om dok, grisar, maskerad

vi ville få skriva dikt
rita dyrbara helikoptrar över Konstantinopel
MP Taha hade en pistol
och rörde inte längre en park
han skrek ut de kostar många miljoner
jag uppmanar honom att gå ut!
fylla gatorna med manlighet. Apekukar.
och alla dessa bedårande fullblod

två rosa slöjor
och att dela systerligt på bördan av män
övermannande män
övermanna män
över och bortom alla gränser

lite vatten salt ev. socker mjöl ner i torr järnpanna platta ordentligt
vårt bröd
vårt ojästa bröd
och var vi är bränner hett vatten vår hud för vi glömmer aldrig era drag

jag flyttade svarta och vita pjäser dit tärningen kallade
spöade lätt utforskade den lilla slumpens inre process
när vill vi vinna?
när du pressar en fiende bör du lämna en öppning för dem att fly

på Kontiki över Atlanten
hoppas vi denna gången att ni aldrig når hamn och i dessa nya tider leker vi hårt

vi såg ingen annan väg och priset för att pressa fienden (så)

gränser löper genom varje steg och gata
kycklingen hade inte hopp
kycklingen hade inget val
Fri vers (Fri form) av objekt3
Läst 578 gånger
Utvald text
Publicerad 2018-07-31 18:47Bookmark and Share


  Max Poisé VIP
Wow...vilkent bombardemang du bjuder på...gott för en pekoral liten Nisse som jag..behöver sträckas ut på bänk och erkänna att jag faktiskt också vill skriva så...men en felaktig cell i mitt huvud gör att jag inte kan det...men jag får lära mig av sådana som du...
2020-03-25

  Magdalena Eriksson VIP
Oj vad fantastiskt du skriver. länge sedan jag läste något. flödet och klöset! är ju en jättehajjen med vildrosa läppstift!!! love!
2018-11-12

  objekt3
the great modern betrayal
over the long staggering bombastic osmanian border
fled women sometimes barely
to be (illegitimate) biwives
an unforgettable betrayal

you topplessed courageously at the mosque in el Masri
later in short skirts we walked in silence
in the gothenburg sun
I didn't think about menstruating on the daesh flag
but that you and I where (illusionary)
free
what could we have said to each other beyond Hi?

free the nipples
art for our sake
keep blogging
steal, inspire, challenge each other
forget ourselves

remember all bigirls
that passed the long border
and your black curly hair
the short black skirt in the heat
my internnetveil and my black
FEMEN wreath of flowers
I never forget
you. you. us.

so we approach the stone, the actual
will touch it, kiss it and someone touches us

sex at the chalice, holy water as rape lubrication

we confess we cared less about who you where
about veils, pigs, masquerade

we wanted to get to write poetry
paint valuable helicopters over Constantinople
MP Taha had a pistol
and no longer touched a park
he shouted they cost many millions
I call upon him to go out!
fill the streets with manliness. Apecock.
and all these captivating fullbloods

two pink veils
and to share sisterly the burden of men
overpowering men
overpower men
over and beyond all borders

some water salt possibly sugar flour down into dry ironpan flatten really
our bread
our unfermented bread
and wherever we are hot water burns our skin cause we can never forget your moves

I moved black and white pieces where the dice called
beat easily explored the small coincidence inner process
when do we want to win?
when you pressure an enemy you should leave an opening for them to escape

on Kontiki over the Atlantic
we hope this time you will never reach shore and in these new times we play hard

we saw no other way and the price to preassure the enemy (so)

borders runs through every step every street
the chicken didn't have hope
the chicken had no choice
2018-10-06

  Qadira
Ibland absorberar man poesi igenom huden.
2018-08-07

  Kaptenlöjtnant VIP
håller med larz

2018-08-01

  henke_r VIP
Larz: Det beror väl helt och hållet på hur man väljer att definiera feminism? Anser du inte att män och kvinnor är lika mkt värda? Eller anser du i likhet med Strindberg att kvinnor är överflödiga halvapor?
2018-07-31

  Larz Gustafsson VIP
Feminismen är alltid motbjudande.
2018-07-31

  Nanna X VIP
Internationell feminism heja!
2018-07-31

  M:tin VIP
Intressant!
2018-07-31

    ej medlem längre
En ordtavla över vår tid som vi lever i och på så sätt med ett viktigt budskap som förmedlas, ett kall för rättvisa, således en förnuftig dikt. Går rätt fram med kristallklara fraser och poetiska uttryck som man önskar sig ha varit först med att skriva, en avundsvärd känsla (d v s inspirerande).
2018-07-31

    Sefarge VIP
Överraskande
Storslagen
Läsning
Tack!

2018-07-31

  henke_r VIP
Är det Aliaa Magda Elmahdi som åsyftas i diktens början?

Suveränt skaldat! Här blir det en solklar bokmärkning.
2018-07-31

  Larz Gustafsson VIP
Västerlandet ska till varje pris pracka på österlandet sin lösaktighet.
2018-07-31
  > Nästa text
< Föregående

objekt3
objekt3