Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Solstrale… Under denna bro i Hackstaskogen fanns ett vattendrag som var friskt. Där levde och fortplantade sig stor och liten vattensalamander fram till 2012. Idag finns de inte kvar...


NATURLIV STÅR MAKTLÖST INFÖR TANDLÖS LAGSTIFTNING

 

2012 - kallade jag ut Länsstyrelsens miljögrupp till Åkersberga Hackstaskogen en väninna var med. 12/10-2012 stod vi tillsammans med två utredare från Länsstyrelsen och snön började falla glest.

Länsstyrelsens utredare fotograferade och dokumenterade. De lyssnade noga och var kritiska till ingreppet i själva de känsliga delarna av skogen. Stor och liten vattensalamander hade fått sin sista vila för deras vattendrag var förstört.

Tjurruset som hålls av Stockholm marathon groop hade av miljö och hälskoskydds kontoret fått godkänt att skapa lervälling i den lilla ån som rinner genom skogen. Såklart detta lett till att sedimentlagringarna sprungits sönder av fem tusen deltagande i Tjurruset. Och detta har lett till att den jämna vattenspegling som krävs för fortplantningen hos vattensalamandrarna försvunnit.

Nu är vattnet en lervälling och det finns ingen å kvar. Nu är det en mer likt en bäck. Ännu 1/11-18... Till sitt försvar sade tjänstemannen, han som godkänt detta på kommunen att "salamandrarna klättrar upp i träden" och likaså med åkergrodorna... Detta var vad som föranledde att jag kontaktade Länsstyrelsen och polisanmälde beslutet som tjänstefel...

Allt sedan detta har varje inlägg eller brev som jag eller andra skrivit till kommunen eller politiker ignorerats. Tror det ligger ett lik i garderoben "hackstaskogen" ...

Tidigare användes Hackstabacken som soptipp. Det var under femtio och sextiotalet, då som, mängder av freoner och andra kemikalier inte sorterades bort från vitvaror. Samt en mängd finfördelade plastskräp blandat med jordmassor-schaktmassor, som kan innehålla rester från byggrivning med risk för asbets. Vitvaror krossades och maldes och lades på hög blandat med sådant plastskräp och förmultnade hushållsavfall. Och ovanpå allt detta skyfflades sedan jordmassor-schaktmassor och allt såg bra ut på ytan. Idag har jordmassorna eroderat och på många ställen växer nu jättebjörnloka som är giftig. Och de farliga ämnena i plasterna och färgerna rinner ned i vattendrag, eller hamnar i grundvattnet.

Till detta område "Hackstabacken" tar förskolorna sina elever och grundskolans förstaklasser är ofta på utflykt till denna backe.. Trots information om att denna växt som är giftig funnits där sedan minst i tio år har inget gjorts. Inget gjordes åt saken förrän en artikel i en stor dagstidning skrev om jättebjörnlokans gift, och att stockholms stad skulle utrota den. Man undrar varför de inte gjord något åt saken då innan det blev så att jättebjörnlokan växte över hela Hackstabacken och spritt sig ut på ängar och fält? ...

Och vem ansvarar för att barnen inte får i sig giftiga ämnen så som cadmium eller andra kemiska restprodukter? Ingen vill ta sig an något svar trots anmälan.

Tidigare var även en snökanon på plats då Hackstabacken användes av skidklubben och med det blev det mer vattenmängd som vittrade genom dessa lager av sopor än det skulle varit i normalfallet...

I Hackstaskogen ligger också en nedlagd gammal skjutbana som länsstyrelsen skrev ett särskilt ärende om. Så förutom att kommunen fick anmärkning om att inget gjorts för att skydda dessa fridlysta djur och växtarter - åkergroda, stor och liten vattensalamander samt örter, mossor och blommor - när de beslutat godkänna Tjurruset, anmärkte de på Lämsstyrelsen att kommunen borde tagit jord och vattenprover för att utesluta blyläckage. Detta eftersom nedanför området ligger en gräsplan som används som alternativ idrottsplan av grundskolelever. När tusentals ska springa i ett så vattenrikt område, i myrmark och i ån, då frisläpps vad som bundits i jord och växtkompost samt sedimentbottensalm...

Att jag under åren försökt få med mig miljöpartiet i frågan och Naturskyddsföreningen har inte gett mig några medhjälpare. Dessa jag pratat med som säger sig värna om miljön och har politiska mandat eller är ordförande i naturskyddsförening de är inte villiga att gå med för att skydda fridlysta arter i vår kommun. Däremot lobbar de för egen sak alldeles utan för sitt eget hus för att slippa få hus byggda som gömmer deras sjöutsikt... .? Då kallar de marken ett känsligt kulturlandskap. ? ... De vill såklart inte få sin fastighet nedskriven i värde på fem miljoner, och det är ju viktigare såklart, än de gemensamma kollektiva miljöintressena. Jag står mållös över att de utnyttjar sin ställning för att gynna sin egen sak och fråga. Men inte ger de ett skvatt av sitt engagemang för en gemensam sak som naturens fridlysta arter är.

Jag har alltid undrat varför vi alla som med försiktighet och med värn om naturen som inte gör något väsen av vårt intresse för den inte förebyggande ramar in och skriver hur vi vill ha det. Vi borde i och för sig inte behöva göra detta med anledning av naturskyddslagarna. Men då de inte efterlevs? Vad gör man då? Förutom vad jag redan ensam försökt göra...

Alla borde på något sätt fundera över varför sportaktiviteter med hög prestation och hög miljöbelastning premieras och förfördelas? Tänker ingen på hållbarhetsutvevklings perspektivet?

Detta går inte att fortsätta med att begå övergrepp mot naturen... Om vi vill ha en natur värd sitt egenvärde kan detta inte fortsätta. Det finns all anledning att ifrågasätta vart sådan anläggningar ska ligga. Det finns även anledning att kommuner och landsting ger naturskydd - fridlysta växt och djurarter plats i hållbarhetsutvecklingen...

Samhällets talespersoner som beslutsfattar borde liksom hela tiden använda idén om en hållbarutveckling för naturens fridlysta arter i bakhuvudet. Att se naturen som en resurs så som den är och inte se den som sitt privata vardagsrum där de tycks som att ingen får ha en åsikt. Vid ett inlägg för en tid sedan, togs mitt inlägg om denna fråga bort från facebookgruppen Åkersberga aktuellt och jag uteslöts från gruppen. Detta kallar jag för censurering och det liknar ingenting som hör yttrandefriheten till. Jag bröt inte emot några regler för gruppen.

Det handlar om en tystnadskultur, att tysta ned mig för att kommunen åter igen fattat beslut som gör ingrepp i natyrskyddslagstiftningen. De har börjat bygga en cykelkrossbana i området. Den är nu färdigställd. Och är placerad så att skyddade djur och växtarter kommer att försvinna. Men det är även så att cykelkrossbanan går rakt över skjutbanans gamla blyfyllda jordmån. Därför kan bly fälla ut ur marken och komma ut i dricksvattnet utan att de som bor lever och verkar i området och som motionerar där får veta någonting. De tystar ned mig och andra, högt uppifrån, på detta sättet vilket är fegt och kriminellt anser jag. Dessutom den som cyklar i området vet inte om att de gör det på egen risk. Ingen försäkring täcker om du skadar dig. Har en bekant som nyligen fick erfara detta och blev såklart överraskad eftersom hen skadade sig.

Vi har nyligen fått en stadspark uppförd längs Åkers kanal och kring denna har tranor som häckat under århundraden fått stryka på foten. Privategendomar har rensat sina stränder och avverkat kommunens ägor olovligen längs kanalen, Prästfjärden och Garnsviken. Men som sagt händer inget när man i förväg berättar om vad som kan komma att ske till politikerna eller gör skrivelser om att hålla hög kvalitet och värna om naturvärden. Vattendomen säger att det ska hållas kontinuerliga vattennivåer. Men även denna påverkas av slarv, slapphet, okunskap eller ren ovilja att åtgärda brister...

Fridlysta djur betyder orörd natur och är inget vare sig förvaltaren av marken markägaren eller kommunen får lov att frångå. Detta är verkligen inte något som gynnar utvecklingen för ett hållbart samhälle att så många beslut tenderar att förgöra och förstöra naturen. Hur mår vi som värnar naturen av detta... ? Det finns bäver och området är enligt lag skyddat med två kilometers radie. Dock efterlevs inte detta alls. Vattennivåerna hålls inte vid och då förändrar detta bäverns åverkan dessutom på närliggande miljö. Då bävern kompenserar med nya dammar, som enligt lagen är skyddade, och då uppstår ännu ett problem...

Så här känner jag mig när jag kommer till naturen. Omkring mig finns det skador på naturen. De fridlysta djuren har försvunnit. Dofter och vyer finns inte kvar. Svamparna har slutat bilda fruktkroppar. Microorganismerna flämtar efter livet. Deras biotop är hotad. Hela ekologin är hotad. Det är bara förödelse och en upplevelse av ett övergrepp på naturen och djuren i den. Lusten att gå i skog och mark för att känna sig hel och ett med den har försvunnit...

Jag vill inte gå till vårt närskogsområde Hackstaskogen längre. All lågvegetatio  har tagits bort. Detta pga att några joggare är rädda för vildsvin. Men jag som vistats i skogen mycket även kvällar eller tidiga morgnar har aldrig sett dem där. Nu finns inte några fina mysiga uppiggande svampställen kvar.

När jag paddlar längs kanalen eller i Garnsviken känner jag dofter av gamla oljefat fyllda med kemikalier som läcker. Anmäler till kommunen, informerar andra att anmäla när de känner diesellukt eller ser oljerester flyta på ytan. Men tydligen räcker inte våra röster till. Inget görs. Trots många artiklar i lokaltidningen kanalen från boende så lyfts frågan ej.

Dommaruddsreservatet och Trehörningens naturreservat där har de avverkat kringliggande vegetation kring spår för de som joggar i spåret eller går roslagsleden är rädda för vildsvin. Under alla år jag har bott i kommunen dvs 34 år har jag varit ohyggligt ofta långt in i skogen utan känsla av rädsla för vildsvin, grävling, björn, älg varg eller lo...

Jag har vistats i naturen för att rekreera mig för att kontemplera och för att plocka bär eller svamp. Jag har haft barn barnbarn eller vänner med och aldrig har vi känt fruktan eller rädsla för angrepp från vilda djur. Så läser jag i lokaltidningen kanalen om joggarnas rädsla, om hundägares rädsla. Jag har inte hört på maken men dessa hundägare släpper ju lös sin hund då det råder förbud att släppa lös sin hund dvs koppeltvång gäller. Och därför kan hunden gå till attack mot rådjurskid, jaga haren, skrämma vettet ur lunkande igelkottfamiljer, vildfåglar som dör på kuppen av skräck...

Jag ser tonvis med skräp däremot ifrån joggare. Massvis med vattenflaskor, påsmat, skräp som inte ska vara där. Det ligger fimpar, krossade glasflaskor, aluminiumburkar och otroligt mycket sådana där sportdrycker gainomaxpaket m.m. Eller annat så som kläder, handskar, sportdrycksflaskor och massor med näsdukar och papper... ? Dessa som är rädda för vildsvin och vilddjur är själva en fara för naturen...

Detta gör kommunen inget åt utan istället avverkar de vegetation som är känslig där gullviva och liljekonvaljer tidigare växte i mängder... Biotoperna utarmas och fridlysta djur växter svampar tickor lavar och mossarter utrotas...

Vart har vettet tagit vägen hos folket som borde lärt sig respektera och leva i samklang med naturen... Verkar inte heller som om någon längre har kunskap om allemansrätten eller om naturskyddslagarna som skall respekteras ömsesidigt ur alla perspektiv...

Känner mig maktlös tillsammans med andra naturälskare!
Övriga genrer (Kåseri) av Solstrale VIP
Läst 203 gånger och applåderad av 11 personer
Publicerad 2018-11-01 17:15Bookmark and Share


  Bibbi VIP
Skriver under på Senta.
2018-11-02

  Fulbergarn
Jag hittade en kartong med plastleksaker långt ut i skogen på en vandringsled. Jag undrar vem som gör sig omaket att släpa den 2km ut i skogen och den lägga den 2 meter ifrån stigen?
2018-11-02

  Ewa-Britt Nilson VIP
Gode Gud!!!!!
Man skulle kunna
tro att detta var
bara en fri fantasi...
Men det spräcker
ju allt vad man hört
förut, eländet tycks
ju inte ta slut, istället
tycks allt bli värre och
sämre än innan, finns
det inte nå´n som be-
griper och ingriper att
här behövs ställas
till rätta, för fortsatt
överlevnad underlätta!
2018-11-01

  ULJO
Håller med Senta. Miljöpolitiken är bara ett spel för galleriet. Det måste ske praktisk handling man kan konferera och diskutera och tycka hur mycket som helst. Men det måste göras något konkret också för att räda vår planet
2018-11-01
  > Nästa text
< Föregående

Solstrale
Solstrale VIP