Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


To be or not to be – human. Min bidrag till antologi bara här på min sida.


Att vara eller inte vara – Människa.

Att vara eller inte vara – Människan

idag är du på våg, imorgon i dalen

vilken är kulminationen av en människa har i sin skalle

när vi pratar om mannen för att se på begreppet,

individ

 som sekundär till klocka, ....

signalerar han repet.

 

 

att välja gott från ondskan

för att säkra din existens

och innan kärnintresset måste ha blivit utrustat med essens

 

med självkänsla och respekt

för gudomlighet dig livets mirakel som har gett.

 

 

 

Att vara eller inte vara – Människa

andligt sinnad

man håller sinnet inriktat på anden i gryta man rör till den boten och lätt det inte bryna

det betyder ett liv levas med stolthet

frid är mån om sitt förhållande till Gud på vis viss och sätt

Visa

                              andens fruktbarhet                                              

 

att förstå skillnaden mellan att vara:

 andlig, själisk, eller oandlig.

Produkt.

”A” människa är att ha åsikter ”B” människa leva utan förpliktar.

 

Jesus valde att vara Människa.

Han går inte maktens väg utan utgivandets och tjänandets red.

 

Och där lycka är källan till andra uppfyllelser

och inte ett mål som uppnås i betingelse.

När vi lär oss

acceptera att vi inte är bara ett sinne utan en anda,

själ och inte endast i våra liv vanda.

kommer alla att uppfylla sig, inre konflikter och psyko-emotionella obalanser

kommer inte längre existera att i instansa…

 

då kommer vi att antas genom att leva Kristi livsvikt

 som berättar för oss att ge kejsaren vad som är kejsaren och till gud vad som är till för gud,

 

leder till manifestationen, uppfyllandet och det väsentliga mänskliga uppdraget att

intelligensen av att vara ...människa och lycklig självmant och med i ett lagen

 

Att vara eller inte vara andlig människa?

Att upprätthålla en god känsla av beteende endast i positiva sammanhang,

definierar dig som en man med hög andlighet.

Medveten av En sak som gör drömmar omöjliga:

är bara rädsla för misslyckande!

Paulo Coelho

Jag kommer att låna det kända uttrycket en utmaning för introspektion.

När du förlorar självkänslan som en standard, förlorar du rätten att kallas en människa

Dessa lagar definierar olika typer av brott och sanktioner som ska verkställas i

"öga för öga" och "tand för tand" 

om offrets sociala status var densamma som aggressorns.

Om aggressortraktören var en högt ställd person och offret hade sämre status, skulle han straffas mildare?


"Eye for Eye" and "tooth for tooth"
"A" man is having opinions "B" man live without obliging.
Accept that we are not just a mind but a spirit,
the Spirit's fertility is spiritual, soulic, or unspiritual.
Spiritually minded understanding the difference between being:
To maintain a good sense of behavior only in positive contexts,
To be or not to be – human
To be or not to be a spiritual person?
Choosing Good from Evil
Defines you as a man of high spirituality.
These laws define different types of offences and sanctions to be enforced in
It means a life alive with pride
Then we will be adopted by living the Livsvikt of Christ
Peace is keen on his relationship with God in the Vis some and way
To ensure your existence
For divinity you The Miracle of life that has given.
He does not go the way of power without the release and the red.
Today you are on the wave, tomorrow in the Valley
Individual
The intelligence of being... man and happy voluntarily and in a law
I will lend the known expression a challenge to introspection.
Jesus chose to be human.
Will all meet, inner conflicts and psycho-emotional imbalances
Will no longer exist to the Instancea...
Lead to the manifestation, fulfillment and the essential human mission of
You keep the mind focused on the spirit in the casserole you move to the bot and light it does not brown
With self-esteem and respect
Aware of one thing that makes dreams impossible:
When you lose your self-esteem as a standard, you lose the right to be called a man
When we learn
When we talk about the man to look at the concept,
And where happiness is the source of another fulfillment
And before the nuclear interest must have been equipped with Essen
And not a goal achieved in the causal.
If Aggressor mottor was a high-standard person and the victim had inferior status, would he be punished more leniently?
If the victim's social status was the same as aggressors.
Product.
He signals the rope.
Soul and not only in our lives Vanda.
Who tells us to give the emperor what is the emperor and to God what is for God,
As a secondary to watch,
What is the culmination of a man having in his skull
is just fear of failure! /Paulo Coelho;
Fri vers (Fri form) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 243 gånger
Publicerad 2018-11-07 20:54Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP