Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


naivisten lever lyckligare än terroristen...……...litet efterapat naivism Olle Olsson Hagalund..laserad olja på keramik


äntligen skiner solen intänk ändå att få vakna till ett liv nymornad
med alla blad mot solen
vänder alltid mitt ansikte mot ditt
för våra vackra minnens skull
ser din vackra själ rentvättad
aldrig vill jag glömma allt det ljusa
men inte heller det mörka

vet att du finns där,

har du lärt dig nu att inte tvivla på det sanna
har du lärt dig nu vad mörkret förmår
sopa under mattan, fast det är du som öppnade mina ögon
smutsiga händer blir aldrig vita

sanning och heder bygger broar över vatten
allt annat sjunker som stenar

Luk 16:19-31

Det var en rik man som klädde sig i pur­pur och fint lin­ne och lev­de i fest och glans var dag. Men en tig­ga­re som het­te La­sa­ros låg vid hans port full av sår och öns­ka­de att han fick äta sig mätt på res­ter­na från den ri­ke man­nens bord. Hun­dar­na kom till och med och slic­ka­de på hans sår. Så dog tig­ga­ren och fördes av äng­lar­na till plat­sen vid Ab­ra­hams si­da. Den ri­ke dog också han och be­grav­des. I döds­ri­ket, där han pi­na­des, lyf­te han blic­ken och fick långt bor­ta se Ab­ra­ham, och La­sa­ros vid hans si­da. Då ro­pa­de han: ’Fa­der Ab­ra­ham, förbar­ma dig över mig och skic­ka La­sa­ros att dop­pa fing­er­spet­sen i vat­ten och fuk­ta min tunga, jag plågas här i lågor­na.’ Men Ab­ra­ham sva­ra­de: ’Kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt go­da me­dan du lev­de, lik­som La­sa­ros sitt on­da. Nu har han fun­nit tröst här, me­dan du plågas. Dess­utom ga­par det en klyf­ta mel­lan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er el­ler från er till oss in­te skall kun­na göra det.’ Man­nen sa­de: ’Då ber jag dig, fa­der, att du skic­kar ho­nom till min fars hus. Jag har fem bröder, och han måste var­na dem så att in­te de också kom­mer hit till det­ta plågor­nas ställe.’ Ab­ra­ham sa­de: ’De har Mo­se och pro­fe­ter­na. De kan lyss­na till dem.’ Man­nen sva­ra­de: ’Nej, fa­der Ab­ra­ham, men om någon kom­mer till dem från de döda omvänder de sig.’ Men Ab­ra­ham sa­de: ’Lyss­nar de in­te till Mo­se och pro­fe­ter­na, då låter de in­te över­ty­ga sig ens om någon står upp från de döda.’”Fri vers (Modernistisk dikt) av the wildcat VIP
Läst 21 gånger
Publicerad 2019-07-12 09:02Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

the wildcat
the wildcat VIP